Pagėgių komunalinis ūkis
Pradinis puslapisSvetainės nuorodu medisKontaktaiNeįgaliesiems

Kontaktai

UAB "Pagėgių komunalinis ūkis"

Tel.: 8 441 57 260
Faksas: 8 441 55 770
El. paštas: komunalinis@pagegiai.lt

Vilniaus g. 12, Pagėgiai

Įstatai

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAGĖGIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“

ĮSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Uždaroji akcinė bendrovė „Pagėgių komunalinis ūkis“ (toliau- Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatymais.
 2. Bendrovės teisinė forma- uždaroji akcinė bendrovė.
 3. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
 4. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai, kurių pradžia – sausio 1d., pabaiga- gruodžio 31d.

 

 

II SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

 

 1. Bendrovės veiklos tikslai : komercinė – ūkinė veikla, siekiant efektyviai įgyvendinti Bendrovės akcininkų bei paslaugų vartotojų interesus, racionaliai panaudojant visus materialinius, finansinius bei kitus resursus, gauti maksimalų pelą. Bendrovės pagrindinis veiklos objektas: vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, nuotekų valymas.

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

 

III SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

 

 1. Bendrovės įstatinis kapitalas 347 520 eurų ( trys šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt eurų 0 ct).
 2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 12 000 (dvylika tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų.
 3. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 28,96 (dvidešimt aštuoni eurai devyniasdešimt šeši euro centai) eurai.
 4. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
 5. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
 6. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

 

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

 

 1. Bendrovės organai:
  1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
  2. stebėtojų tarnyba sudaroma iš 5 (penkių) narių, renkamų 4 (keturių) metų laikotarpiui;
  3. valdyba Bendrovėje nesudaroma;
  4. vadovas.
 2. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

 

 

V SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

 

 1. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
 2. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
 3. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
 4. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

 

 

VI SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO

 AKCININKAMS TVARKA

 

 1. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
 2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys ½ ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
 3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

 

 

VII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR

VEIKLOS NUTRAUKIMAS

 

 1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybėse.
 2. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

 

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

 1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

 

 

Šie įstatai pasirašyti 2015 m. rugsėjo 03 d.

Direktorius Saugintas Vaičiūnas