Pagėgių komunalinis ūkis
Pradinis puslapisSvetainės nuorodu medisKontaktaiNeįgaliesiems

Kontaktai

UAB "Pagėgių komunalinis ūkis"

Tel.: 8 441 57 260
Faksas: 8 441 55 770
El. paštas: komunalinis@pagegiai.lt

Vilniaus g. 12, Pagėgiai

Aukcionai

PATVIRTINTA Direktorius Bronius Vaitkus 2013-11-19 įsakymu Nr. 13-165 NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI UAB „PAGĖGIŲ KOMUNALIS ŪKIS“ TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE RENGIMO TAISYKLĖS 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios taisyklės reglamentuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose (toliau vadinama -aukcionai). Aukcionuose parduodamas UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“, kuris vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti. 2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos: aukcionas - viešas UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ turto pirkimas-pardavimas, kai šis turtas siūlomas pirkti keliems asmenims per tarpininką-aukciono vedėją, o pirkimo pardavimo sutartis sudaroma su tuo pirkėju, kuris pasiūlo didžiausią kainą (toliau vadinama - aukciono laimėtojas); pardavėjas – UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“, direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kurį nuosavybės ar patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja, parduoti. 3. Aukciono dalyviai gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys. Jie gali aukcione veikti savarankiškai arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitų asmenų. 2. AUKCIONO RENGĖJAS 4. Aukcioną rengia pats pardavėjas. 3. AUKCIONO SKELBIMAS 5. Apie rengiamą aukcioną pardavėjas turi ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų paskelbti leidinio ,,Valstybės žinios" priede ,,Informaciniai pranešimai" ir bent viename vietinės spaudos leidinyje. 6. Skelbime apie aukcioną turi būti nurodyta: 6.1. informacija apie parduodamą turtą ir pardavėją. Gali būti nurodoma, kad keli turto vienetai komplektuojami į vieną pardavimo objektą. Tokiu atveju skelbime turi būti papildomai pranešta, kad neįvykus sukomplektuoto pardavimo objekto aukcionui kiekvienas turto objektas parduodamas atskirai tame pačiame aukcione; 6.2. aukciono vykdymo vieta ir laikas. Skelbime gali būti nurodyta ir naujo aukciono vykdymo vieta ir laikas (po 5 kalendorinių dienų), įrašoma, kad jis bus vykdomas neįvykus pirmajam aukcionui; 6.3. pardavėjo paskirto atsakingo asmens vardas ir pavardė, pareigos, adresas, telefono ir fakso numeriai; 6.4. parduodamo turto apžiūros vieta ir laikas - ne trumpesnis kaip 3 darbo dienos; 6.5. atsiskaitymo už aukcione parduotą turtą tvarka ir terminai; 6.6. aukciono dalyvių ir žiūrovų bilietų kainos. 4. PARENGIAMIEJI DARBAI 7. Aukcioną organizuoja ir vykdo UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ direktoriaus įsakymu sudaryta penkių asmenų komisija. Komisijai vadovauja išrinktas komisijos pirmininkas. 8. Pardavėjas turi užtikrinti parduodamo turto ir pinigų, gautų už parduotą turtą, apsaugą. 9. Parduodamo turto pradinę pardavimo kainą nustato pardavėjo sudaryta komisija. Turto pradinė pardavimo vertė nustatoma atsižvelgiant į buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodytą jo jsigijimo vertę. Pradinė pardavimo kaina negali būti mažesnė už turto likutinę vertę. 10. Pardavėjas parduodamo turto apžiūrai turi parengti šio turto informacines korteles. Jose nurodomi parduodamo turto: 10.1. techniniai duomenys; 10.2. atitiktis standartams ar techninėms sąlygoms; 10.3. sertifikatas, jeigu jis privalomas; 10.4. registravimas valstybės registruose, jeigu toks registravimas privalomas; 10.5. pradinė pardavimo kaina; 10.6. trečiųjų asmenų teisės į turtą. 11. Kai aukcione parduodami keli tokie patys turto vienetai, jiems gali būti naudojama ta pati informacinė kortelė. Informacinės kortelės įteikiamos pageidaujantiems to turto apžiūros dalyviams. 5. AUKCIONO VYKDYMAS 12. Dalyvauti aukcione turi teisę aukciono dalyviai, įsigiję dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu. Žiūrovai, įsigiję žiūrovo bilietą, turi teisę stebėti aukcioną, bet neturi teisės įsigyti aukcione parduodamo turto. Pardavėjas nustato dalyvio ir žiūrovo bilieto kainą prieš kiekvieną skelbiamą aukcioną.(Pavyzdinė Dalyvio ir Žiūrovo bilieto forma pateikiama 3 priede). 13. Aukcionas gali būti vykdomas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai. 14. Aukcioną vykdo ir operacijas įformina 7 punkte nurodyta komisija. 15. Aukciono metu aukciono sekretorius rašo aukciono vedėjo registrą (pavyzdinė jo forma pateikiama 1 priede). 16. Prasidėjus aukcionui, aukciono vedėjas skelbia parduodamo turto pavadinimą, apibūdina jį, skelbia pradinę kainą ir minimalų jos didinimo intervalą. Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos. 17. Aukciono dalyvis, ketinantis įsigyti šį turtą, turi pakelti aukciono dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, nukreiptu į vedėjo pusę, ir garsiai skelbti siūlomą kainą, atitinkančią 15 punkto reikalavimus. 18. Vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą ir ją pasiūliusio aukciono dalyvio numerį. 19. Jeigu nei vienas aukciono dalyvis nesiūlo didesnės kainos, vedėjas kas 5 sekundes dar tris kartus pakartoja paskutiniąją paskelbtą kainą, aukciono dalyvio numerį, tardamas pakartojimų skaičių. Nuskambėjus trečiajam skaičiui, aukciono vedėjas plaktuko dūžiu patvirtina ir paskelbia, kad šis turto vienetas parduotas už paskutiniąją paskelbtą kainą. 20. Turto vieneto kainą ir ją pasiūliusio dalyvio bilieto numerį aukciono sekretorius įrašo aukciono vedėjo registre. 21. Aukciono laimėtojas privalo parodyti komisijai savo bilietą, įgaliojimą, jeigu jis veikia įgaliotas kito asmens, ir aukciono sąlygose nurodytu laiku ir sutartu būdu sumokėti jo pasiūlytą turto kainą. 22. Aukciono laimėtojas, atsisakęs užsiregistruoti aukciono vedėjo registre, netenka teisės toliau dalyvauti aukcione, nors turi įsigijęs aukciono dalyvio bilietą. Tokiu atveju turto vienetas parduodamas tame pačiame aukcione iš naujo. 23. Pasibaigus vieno turto vieneto pardavimui, ta pačia tvarka parduodamas kitas turto vienetas. 24. Aukciono vedėjui suteikiama teisė parduodant komplektuoti kelis turto vienetus į vieną pardavimo objektą, jeigu tai iš anksto paskelbta. Neįvykus sukomplektuoto pardavimo objekto aukcionui, kiekvienas turto vienetas parduodamas atskirai tame pačiame aukcione. Sukomplektuoto objekto pradinė pardavimo kaina prilyginama jį sudarančių turto vienetų pradinių pardavimo kainų sumai. 25. Neparduotas turtas parduodamas naujame aukcione, jeigu taip nusprendžia pardavėjas. 6. ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE PARDUOTĄ TURTĄ IR AUKCIONO RENGIMĄ 26. Aukciono laimėtojas už aukcione parduotą turtą atsiskaito skelbime apie aukcioną nurodyta tvarka ir laiku, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po aukciono. 27. Jeigu aukciono laimėtojas neatsiskaito už aukcione parduotą turtą nedelsdamas, kasininkas išrašo jam laisvos formos pažymą, kurioje nurodomas pardavėjas, jo rekvizitai, kokiu adresu, iki kada ir kam jis turi pateikti banko ar kitos kredito įstaigos (toliau vadinama - bankas) dokumentą, įrodantį, kad jis atliko mokėjimą. 28. Jeigu praėjus nustatytam laikui aukciono laimėtojas nepateikia aukciono rengėjui 27 punkte nurodyto banko dokumento, Tauragės apskrities viršininko administracijos turtas laikomas neparduotu, o aukciono vedėjas turi teisę įgyvendinti visas pardavėjo teises kitame aukcione, per 2 darbo dienas pranešęs apie tai aukciono laimėtojui. Nesąžiningas aukciono laimėtojas neturi teisės dalyvauti naujame aukcione, be to privalo atlyginti pardavėjui naujo aukciono rengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas parduotas už kainą, mažesnę negu ta, kurios nesumokėjo nesąžiningas pirkėjas. 29. Jeigu aukciono laimėtojas atsiskaito už aukcione pirktą turtą iš karto ar per nurodytąjį laiką pateikia aukciono rengėjui 27 punkte nurodytą banko dokumentą, jam per 3 darbo dienas perduodamas jo nupirktas turtas, kita su turto naudojimu susijusi dokumentacija ir pateikiamas viešame aukcione parduoto turto perdavimo aktas (jo forma pateikiama 2 priede). 30. Viešame aukcione parduoto turto perdavimo aktas yra nuosavybės teisę į įsigytą turto objektą patvirtinantis dokumentas.